جشن مدرسه، اصفهان

عنوانجشن مدرسه، اصفهان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۱۵
تاریخ نشر

فوريه ۱۹۳۶= (۱۳۱۵)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه دخترانه
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل
جشن مدرسه، اصفهان