جشن تولد در یک خانواده‌ی ارمنی

جشن تولد در یک خانواده‌ی ارمنی
عنوانجشن تولد در یک خانواده‌ی ارمنی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعارامنه, اقلیت ها, پسران, دختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل