جشنی در دبستان فرهاد

جشنی در دبستان فرهاد
عنوانجشنی در دبستان فرهاد
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوعبالماسکه, عکس, منابع دیداری
منابع

مجموعه شخصی توران میرهادی

متن کامل