جستاری درباره لالایی ها

عنوانجستاری درباره لالایی ها
گونهمقاله
شماره دسترسی١٢٢٣٨
نویسندگانسرامی, قدمعلی
ناشرپویش
سال تولد۱۳۶۸
تاریخ نشر

بهار ١٣٦٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٨-٥٦
موضوعسرامی، قدمعلی, لالایی ها
متن کامل

بررسی لالایی از دیدگاه محتوا ، موضوع و کاربرد به عنوان ادبیات زنانه، بنیادهای پیدایی آن در ایران و جهان و تنوع دیدگاه های پژوهشی برای بررسی این گونه از ادبیات که ادبیات پیش از زبان دانی و پیش از زبان بازکردن برای کودکان است.Adidas shoes | Nike Off-White