جبار باغچه بان و نصرالله قوامی

جبار باغچه بان و نصرالله قوامی
عنوانجبار باغچه بان و نصرالله قوامی
گونهعکس
شماره دسترسی۴-۱۰۲ ع
سال انتشارنوشته شده
موضوععکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

این دو نمایشنامه هایی را در شیراز در سال‌های ۱۳۰۶-۱۳۱۱ به صحنه آوردند