جبار باغچه بان و نخستین دانش آموزان آموزشگاه ناشنوایان

جبار باغچه بان و نخستین دانش آموزان آموزشگاه ناشنوایان
عنوانجبار باغچه بان و نخستین دانش آموزان آموزشگاه ناشنوایان
گونهعکس
شماره دسترسی۳-۱۰۲ ع
سال انتشار۱۳۱۳
تاریخ نشر

۱۳۱۳

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعآموزشگاه ناشنوایان, دانش آموزان, عکس, مدرسه مختلط
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

لطیفه گنجی نخستین کارآموز آموزشگاه در عکس دیده می‌شود. سال تاسیس آموزشگاه ۱۳۱۲.
دانش آموزان ردیف اول از راست: خانم آقا، عزیز میرزایی، مهین نورافشانی، صوفیا لبنان (نخستین دانش آموز مدرسه)، مهین خورشیدی، همایون ... (زردشتی)، رضا قلی شهیدی.
رویف دوم از راست: امیر حسن قائم مقامی و عطا الله قبادی