جبار باغچه بان و لطفعلی آذرخشی، تبریز

جبار باغچه بان و لطفعلی آذرخشی، تبریز
عنوانجبار باغچه بان و لطفعلی آذرخشی، تبریز
گونهعکس
شماره دسترسی۳-۱۰۲ ع
سال انتشار۱۳۰۴
تاریخ نشر

۱۳۰۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, ناشنوایان
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

لطفعلی آذرخشی نخستین دانش آموز ناشنوای باغچه بان