جبار باغچه بان و دکتر اکامور در آموزشگاه ناشنوایان

جبار باغچه بان و دکتر اکامور در آموزشگاه ناشنوایان
عنوانجبار باغچه بان و دکتر اکامور در آموزشگاه ناشنوایان
گونهعکس
شماره دسترسی۳-۱۰۲ ع
سال انتشارنوشته شده
موضوعآموزشگاه ناشنوایان, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

دکتر در حال آزمایش گوشی استخوانی