جبار باغچه بان و دانش آموزان آموزشگاه ناشنوایان

جبار باغچه بان و دانش آموزان آموزشگاه ناشنوایان
عنوانجبار باغچه بان و دانش آموزان آموزشگاه ناشنوایان
گونهعکس
شماره دسترسی۳-۱۰۲ ع
سال انتشار۱۳۲۵
تاریخ نشر

۱۳۲۵

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعآموزشگاه ناشنوایان, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل