جام و قلیان و پندنامه حکماء (۲)

عنوانجام و قلیان و پندنامه حکماء (۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٤ق/١٣١٤ ش

شماره صفحهص٢
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٤*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, جام وقلیان و پند نامه حکماء, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
جام و قلیان و پندنامه حکماء (۲)