جامی، عبدالرحمن بن احمد

عنوانجامی، عبدالرحمن بن احمد
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانجامی, عبدالرحمن بن احمد
تاریخ تولد - وفات

٨١٧-٨٩٨ ق

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقششاعر
موضوعسرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, شاعر, عبدالرحمن بن احمد جامی
تاریخ نشر

٨١٧-٨٩٨ ق

متن کامل

نورالدین عبدالرحمان جامی در «خرجرد» جام زاده شد. چون زادگاهش جام بود و مزار شیخ‌الاسلام احمد جامی آنجاست، تخلص خود را جامی برگزید.
در کودکی به همراه پدر به هرات رفت و در مدرسه‌ی نظامیه آنجا به آموختن پرداخت. سپس برای تکمیل آموزش خود به سمرقند سفر کرد. در فراگیری دانش از خود توانایی و نبوغ بی‌مانندی نشان داد...Best Authentic Sneakers | Nike