ثمینه باغچه بان، تبریز

عنوانثمینه باغچه بان، تبریز
گونهعکس
شماره دسترسی۱-۱۰۲ ع
سال انتشار۱۳۰۶
تاریخ نشر

۱۳۰۶

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعثمینه باغچه بان, دختران, عکس, نوزادان
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
ثمینه باغچه بان، تبریز