ثریا قزل ایاغ

ثریا قزل ایاغ
عنوانثریا قزل ایاغ
گونهعکس
سال انتشار۱۳۲۲
تاریخ نشر

۱۳۲۲

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدختران, روروک, عکس, نوزادان
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

با روروک ساخت پدر