ت‍ق‍اض‍انامه پ‍رورش‍گ‍اه‌ ن‍ورآئ‍ی‍ن‌ وی‍ژه‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌

عنوانت‍ق‍اض‍انامه پ‍رورش‍گ‍اه‌ ن‍ورآئ‍ی‍ن‌ وی‍ژه‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌
گونهسند
فرستندهمکدوال, ژان
گیرندهاداره فرهنگ اصفهان,
متن کامل

درخواست امتیاز پرورشگاه نابینایان نورآئین به وسیله مدیریت آموزشگاه نورآئین وتائیدیه ها ومدارک برای احراز هویت او وشخص معرفی شده برای مدیریت این پرورشگاه.