توزیع غذا و لباس بین دانش آموزان نیازمند، همدان

توزیع غذا و لباس بین دانش آموزان  نیازمند، همدان
عنوانتوزیع غذا و لباس بین دانش آموزان نیازمند، همدان
گونهعکس
سال انتشار۱۹۴۸
تاریخ نشر

۱۶ آوريل ۱۹۴۸

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, دانش آموزان, دختران, عکس
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل