تن تن و پیکاروها(۴۴)

تن تن و پیکاروها(۴۴)
عنوانتن تن و پیکاروها(۴۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۴۴
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, استریپ کمیک, تصویر, تصویر کتاب, تن تن و پیکاروها, منابع دیداری
متن کامل