تن تن در تبت(۳۸)

عنوانتن تن در تبت(۳۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۳۸
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم فلزی و آبرنگ)

موضوعآبرنگ, استریپ کمیک, تصویر, تصویر کتاب, تن تن در تبت, منابع دیداری
متن کامل
تن تن در تبت(۳۸)