تن تن در استانبول(۱۸)

تن تن در استانبول(۱۸)
عنوانتن تن در استانبول(۱۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۱۸
وضعیت رنگ

نقاشی(اکولین و قلم فلزی)

موضوعاستریپ کمیک, تصویر, تصویر کتاب, تن تن در استانبول, منابع دیداری
متن کامل