تماشای کودکان و نوجوانان: یک پیشنهاد

عنوانتماشای کودکان و نوجوانان: یک پیشنهاد
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۵
موضوعتماشا, تماشا (نشریه), مسابقه ها, مقاله, نقاشی کودکان
متن کامل

تقاضا از کودکان و نوجوانان برای خلاصه کردن کتابهای غیردرسی که می خوانند و فرستادن آن ها به مجله تماشا ، کشیدن نقاشی هایی در رابطه با موضوع کتاب به منظور چاپ در صفحه ی ویژه .Best Sneakers | Autres