تلگراف درباره کارگران کودک و نوجوانان در کارگاه ها قالبیافی

عنوانتلگراف درباره کارگران کودک و نوجوانان در کارگاه ها قالبیافی
گونهسند
فرستندهبختیاری, جعفرقلی
گیرندهوزارت داخله,
محل نگهداریسازمان اسناد ملی ایران
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

٥ خرداد ؟١٣٠

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه١ ص
موضوعبهداشت کودک, جعفر قلی بختیاری, ساعت کار, سن کار, سند, کار کودکان, منابع نوشتاری, وزارت داخله
متن کامل

شرح وضعیت کار، بهداشت و ساعت کار اطفال هفت – هشت ساله در کارگاه های قالیبافی و مسئولیت دکتر احیاء الملک رئیس صحیه در بررسی وضعیت این کارخانه ها و رعایت حفظ و الصحه در آن ها.