تلویزیون در خانواده و جامعه نو

عنوانتلویزیون در خانواده و جامعه نو
گونهمقاله
نویسندگانمارتیز, انریک, ارجمند, جمشید
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۳۱ فروردین ۱۳۵۱

شماره

س۱ ش۲۴ (۱۱ شهریور ۱۳۵۰): ۱۵؛ ش۲۵ (۱۸ شهریور ۱۳۵۰): ۱۵؛ ش۲۶ (۲۵ شهریور ۱۳۵۰): ۱۵؛ ش۲۷ (۱ مهر ۱۳۵۰): ۱۷؛ ش۲۹ (۱۵ مهر ۱۳۵۰): ۱۳؛ ش ۳۰ (۲۲ مهر ۱۳۵۰): ۳۴؛ ش۳۲ (۶ آبان ۱۳۵۰): ۳۱؛ ش۳۳ (۱۳ آبان ۱۳۵۰): ۲۴؛ ش۳۹ (۲۵ آذر ۱۳۵۰): ۱۵؛ ش۴۱ (۹ دی ۱۳۵۰): ۱۷؛ ش۴۲ (۱۶ دی ۱۳۵۰): ۱۷؛ ش۴۳ (۲۳ دی ۱۳۵۰): ۱۴؛ ش۴۴ (۳۰ دی ۱۳۵۰): ۱۳؛ ش ۴۵ (۶ بهمن ۱۳۵۰): ۲۱؛ ش۴۷ (۲۱ بهمن ۱۳۵۰): ۲۷؛ ش۵۰ (۱۲ اسفند ۱۳۵۰): ۲۳؛ ش۵۱ (۱۹ اسفند ۱۳۵۰): ۲۱؛ ش۵۳ (۱۰ فروردین ۱۳۵۱): ۱۶؛ س۲، ش۵۴ (۱۷ فروردین ۱۳۵۱): ۲۱؛ ش۵۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: جمشید ارجمند

موضوعتلویزیون و کودک, تماشا, تهاجم فرهنگی, جمشید ارجمند, مارتیز، انریک, مقاله
متن کامل

بحث دربارۀ میزان درصد استفاده ازتلویزیون در خانوادهها بخصوص در آمریکا و فرانسه خرید تلویزیون در خانواده پس از مادر بستگی به سن بچه ها دارد . در شمارههای بعد نیز برخی از تأثیرات تلویزیون را در خانواده ها بیان داشته ودر قسمتی بیان داشته اگر تماشاگر تلویزیون کودک و نوبالغ باشد تأثیر تلویزیون بر فرهنگ او قویتر خواهد بود و در شمارههای بعد برخی از آثار روان تنی ناشی از تلویزیون را بر شمرده است .Authentic Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020