تقدیم پیشنهاد

عنوانتقدیم پیشنهاد
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۳ شهریور ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۷۷ (۱۳۵۴)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعکوشش, مقاله
متن کامل

خبر تهیه ی گزارش امتحان های شهریور از سوی وزارت معارف.