تقاضای چاپ کتاب های کودکان

عنوانتقاضای چاپ کتاب های کودکان
گونهسند
شماره دسترسی۸ت‌
فرستندهشکوهیان, محمد علی
گیرندهوزارت امورخارجه. اداره روابط فرهنگی,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۴۷
تاریخ نشر

۲۶ شهریور ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعسند, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ش‍ک‍وه‍ی‍ان‌ (رای‍زن‌ درج‍ه‌ ی‍ک‌ س‍ف‍ارت‌ ای‍ران‌ در ف‍ران‍س‍ه‌), محمد علی‌ شکوهیان‌ (رایزن‌ درجه‌ یک‌ سفارت‌ ایران‌ در فرانسه‌), منابع نوشتاری, وزارت امورخارجه –اداره روابط فرهنگی
متن کامل

ارسال درخ‍واس‍ت‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍اراتی Editions Seghers ب‍رای‌ ت‍رج‍م‍ه ‌ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ب‍ه‌ زبان ف‍ران‍س‍ه به وسیله‌ی وزارت امور خارجه‌.