تقاضای تاسیس کودکستان کرولالها

عنوانتقاضای تاسیس کودکستان کرولالها
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۷۹ت‌
فرستندهباغچه بان, ثمینه
گیرندهاداره‌ کل‌ فرهنگ‌ استان‌ م‍رک‍ز,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۴۴
تاریخ نشر

۲۳خرداد ۱۳۴۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۶ص
وضعیت رنگ

مصور (عکس –سیاه وسفید )

موضوعاداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍ز, اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ استان‌ م‍رک‍ز, ثمینه باغچه بان, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

تقاضای تاسیس کودکستان کرولالها از سوی ثمین باغچه بان وتاییدآن به وسیله آموزش وپرورش .