تعلیم بدون تربیت کافی نیست

عنوانتعلیم بدون تربیت کافی نیست
گونهمقاله
نویسندگانصدر, حسن
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵
موضوعاعتماد بنفس در کودکان, تنبیه کودکان, حسن صدر, مقاله, مکتب مام
متن کامل

درباره غلط بودن تنبیه و تحقیر کودکان و آثار خوب القا شخصیت و عزت نفس در کودکان.