ترویج کتابخوانی(دستنویس)

عنوانترویج کتابخوانی(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۳۴۵ت‌
فرستندهمزارعی, مهیندخت
گیرندهشورای کتاب کودک,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۵
تاریخ نشر

۱۶اسفند ۱۳۵۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, شورای کتاب کودک, منابع نوشتاری, مهیندخت مزارعی ( معاون فنی و آموزشی سازمان ملی پیش آهنگی ایران )
متن کامل

گزارشی از ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ترویج ک‍ت‍اب‍خ‍وان‍ی ‌س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ پ‍ی‍ش‍اه‍ن‍گ‍ی‌ در هفته کتاب وهفته کار واعلام برنامه های ترویج کتابخوانی سال آینده این سازمان .bridgemedia | Women's Sneakers