ترانه- هیچانه

عنوانترانه- هیچانه
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبيات عاميانه

ع. ا.

ترانه

ا. و.

شعر هيچانه

منابع

ادبيات کودکان و نوجوانان و ترويج خواندن، ص ۱۲۹؛ شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۳۶۰؛ ١٧ مقاله درباره ادبيات کودکان، ص ۱۶۲-۱۶۳

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

از انواع اشعار عامیانه به شمار می آیند که در آن ها معنا و مقصود خاصی دنبال نمی شود بلکه تنها نوعی بازی کلامی است. این شعرهای منظوم بی‌معنی، جانشین منطقی شعرهای کودکانه‌اند که می‌توانند شور و شوق کودکان را نسبت به شعر برانگیزند. این شعر‌ها به کمک وزن آشکار و قانونمند که با تجانس حروف، چشمگیر می‌‌شوند، به شکل طبیعی زمینه‌ی تفریح و سرگرمی‌ کودکان را فراهم می‌آورند. شعر بی‌معنی همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید معنای اندکی در بردارد و گاه به کلی بی‌معناست. در این‌گونه اشعار وزن سرچشمه الهام است، و بیشتر در بازی و حرکات بدنی بچه‌ها خوانده می‌شود.