ترانه ها

عنوانترانه ها
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات

ع. ا.

ادبیات عامیانه

ا. خ.

ترانه -نوازش ترانه- بازی ترانه نیایش ترانه - متل ترانه - آموزش ترانه - كار ترانه- مناسبت ترانه محلی

منابع

( تاریخ ادبیات کودکان ایران.ج١.ص۲۰)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

ترانه‌ها را باید از نخستین گونه‌های ادبیات کودکان‌، در ادبیات مردمی به شمار آورد.ترانه‌ها، شامل شعرهای عاشقانه‌، غزل و تصنیف و ویژه توده مردم بوده‌اند. در گردهمایی‌های‌بزرگان این‌گونه شعرها کمتر خوانده می‌شدند، زیرا خواندن آن‌ها با دست‌افشانی‌، پایکوبی و رقص همراه بود و این گونه شادی ‌ها و جشن ‌ها با وقار و شکوه مهمانی ها و گردهمایی های بزرگان همخوانی نداشت‌.