ترانه - نیایش

عنوانترانه - نیایش
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبيات عاميانه

ع. ا.

ترانه

منابع

تاريخ ادبيات کودکان ايران. ج۱. ص۳۹

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

گروهی دیگر از ترانه‌های کودکانه موقعیتی‌، ترانه - نیایش‌ها هستند که به اندیشه‌های اسطوره‌ای‌ ایرانیان نزدیک‌اند، زیرا در این ترانه- نیایش‌ها هم پیوند طبیعت و انسان‌، دوستانه و مهرآمیز است‌. درونمایه اساطیری ترانه نیایش‌ها، نشان دیرینگی آن‌ها است‌. این ترانه‌ها کودکانه‌اند زیرا که تنها، کودکان‌ دختر یا پسر آن ‌ها را به صورت آیینی- نمایشی‌ انجام می‌دهند.