ترانه - نوازش

عنوانترانه - نوازش
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبيات عاميانه

ع. ا.

ترانه

منابع

تاريخ ادبيات کودکان ايران. ج۱. ص۴۱- ٤٢

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

درونمایه اصلی ترانه - نوازش‌ها، ناز و نوازش کودک است‌. این ترانه‌ها، به شعر ناب کودک امروز بسیار نزدیک ‌است‌. ترانه نوازش‌ها به سه گروه ترانه - نوازش های بدون بیان جنسیت‌، ترانه - نوازش پسرانه ‌و ترانه - نوازش‌ دخترانه‌ بخش می‌شوند. ترانه - نوازش‌ها، همچون لالایی‌ها افزون بر ناز و نوازش کودک‌، بیانگر آرزوهای خوش دایه یا مادر برای فرزند هستند. در نوازش پسر، مادر، بیشتر جایگاه اجتماعی ممتازی برای کودک آرزو می‌کند؛ مانندآرزوی خانی یا امیری او. اما برای دختر، شوهری می‌خواهد که دارایی و جایگاه اجتماعی و خانوادگی‌ ممتازی داشته باشد.