ترانه - آموزش

عنوانترانه - آموزش
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبيات عاميانه

ع. ا.

ترانه‌ها

منابع

تاريخ ادبيات کودکان ايران. ج۱. ص۴۴

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

بعضی از ترانه‌های مردمی‌، ویژه آموزش کودکان بوده است‌. این ترانه‌ها را باید شکل‌های نخستین کتاب‌های‌ شمارآموز (عدد آموز) یا آموزش الفبای امروزی‌، دانست‌.