تدریس ادبیات کودکان

عنوانتدریس ادبیات کودکان
گونهسند
شماره دسترسی۳۴۲ت‌
فرستندهصنعتی زاده کرمانی, مهدخت
گیرندهآهی (ایمن), لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۱۸اردیبشت ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری, مهدخت دولت آبادی
متن کامل

برگزاری ج‍ل‍س‍ه‌ ای برای گفت وگو درباره راهکارهای ارتقاء ت‍دری‍س‌ ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ وبررسی مشکلات آن . دستنویس اسامی مدرسان ادبیات کودکان درحاشیه نامه موجود است .Sports Shoes | Nike Shoes