تخیل کنشی

عنوانتخیل کنشی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. و.

تخيل زباني تخيل شي جادويي تخيل كنشگري تخيل مكان و زمان

منابع

فانتزی در ادبیات کودکان، ص ۳۴

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

کنش به عنوان یکی از عناصر اصلی ساختار داستانی به تخیل نویسنده جهت می‌دهد و بار آن را به خود منتقل می‌کند. تخیل کنشی، تخیل حرکت است و تفاوت آن با تخیل‌های دیگر مثل شخصیت‌ها در این است که نفس وجودی آن را همین حرکت می‌سازد.