تخیل شی جادویی

عنوانتخیل شی جادویی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. و.

تخيل زباني تخيل كنشگري تخيل کنشي تخيل مكان و زمان

منابع

فانتزی در ادبیات کودکان، ص ٣٩

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

تخیل شی جادویی، تخیل تملک است. شی جادویی یکی از پیچیده ترین نیازهای انسانی را بیان می کند. نیاز به احاطه بر همه آنچه که موقتی، محدود و پایان پذیر است.