تحویل سال جدید در کودکستان فرهاد

عنوانتحویل سال جدید در کودکستان فرهاد
گونهعکس
شماره دسترسی۶۰ ع
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

رنگي

موضوععکس, کودکستان غیر دولتی, کودکستان غیردولتی, مدرسه فرهاد, منابع دیداری
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
تحویل سال جدید در کودکستان فرهاد