تاسیس کتابخانه مدرسه ایرانیان

عنوانتاسیس کتابخانه مدرسه ایرانیان
گونهسند
شماره دسترسی۴۵ت‌
فرستندهالهی, جعفر
گیرندهمستظرفه, وزیر معارف
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۸
تاریخ نشر

۲۲ آبان ۱۳۰۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعجعفر الهی (رئیس صندوق تذکره قفقاز و روسیه ), سند, کتابخانه آموزشگاهی, مدرسه اتحاد ایرانیان, منابع نوشتاری, وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

تاسیس و تجهیز کتابخانه مدرسه اتحاد ایرانیان بادکوبه و پیشنهاد تعیین بودجه ای برای کتابدار کتابخانه .Sportswear free shipping | Air Jordan Release Dates 2020