تاسیس مدرسه نابینایان به وسیله مسیونر آلمانی

عنوانتاسیس مدرسه نابینایان به وسیله مسیونر آلمانی
گونهسند
فرستندهمعارف, دارالانشاء
گیرندهاداره تعلیمات عمومی,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۰۷
تاریخ نشر

۲۱آبان ۱۳۰۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۷ص
موضوعاداره تعلیمات عمومی, دارالانشاء وشورای عالی معارف, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

مکاتبات براساس درخواست تاسیس مدرسه نابینایان به وسیله ارنست کریستوفیل وصدوراجازه تاسیس آن درتبریزپس از طرح در شورای عالی معارف. به دلیل طولانی شدن مدت زمان گرفتن مجوز کریستوفل درشهر اصفهان درخواست خودرا دنبال کرده است.