تاسیس مدارس ایرانی در هندوستان

عنوانتاسیس مدارس ایرانی در هندوستان
گونهسند
شماره دسترسی۵۵ت
فرستندهوزارت امورخارجه,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۳
تاریخ نشر

۲۱ثور۱۳۰۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزارت امورخارجه, وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه
متن کامل

اعلام نیاز به تاسیس مدارس ایرانی در هندوستان برای بهبود شرایط تحصیلی کودکان خانواده های ایرانی وزنده نگه داشتن زبان فارسی.Sports brands | Nike Shoes