تازی - تاکسا (۷)

عنوانتازی - تاکسا (۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرکانیوسکی, ا.
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص ٧
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعا کانیوسکی, تازی -تاکسا, تصویر, تصویر کتاب, شعر, کتاب تاریخی, منابع دیداری
متن کامل
تازی - تاکسا (۷)