تاریخچه ی دبیرستان نمازی شیراز

عنوانتاریخچه ی دبیرستان نمازی شیراز
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

آذر ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۶-۴۷
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

حاج محمد حسین نمازی دبستانی را برای اطفال بی‌بضاعت در سال ۱۳۳۲ قمری در شیراز ساخت و بعد از آن پسرش این مدرسه را توسعه داد وبا کمک وزارت فرهنگ دبیرستانی نیز به آن افزوده شد . عدة دانش‌آموزان اکنون ۷۰۰ نفر و بودجة آن بالغ بر ۳۰۰ هزار ریال است .Authentic Sneakers | Nike for Men