تأسیس یک مرکز علمی بنام دارالتالیف و تدوین کتب درسی

عنوانتأسیس یک مرکز علمی بنام دارالتالیف و تدوین کتب درسی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۲

شماره

س۴۳ ش۳۱ (۹۷۹۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعکوشش, مقاله
متن کامل

خبر تأسیس دارالتألیف برای تهیه و تدوین کتاب های درسی بر پایه ی آداب و رسوم ملی و آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی در سال ۱۳۴۲.Asics shoes | Trending