تأسیس مدارس سیار

عنوانتأسیس مدارس سیار
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۰ مرداد ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۵۹ (۱۳۳۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعآمار آموزشی, کوشش, مدرسه های سیار, مقاله
متن کامل

آمار تشکیل مدرسه های سیار و کلوپ و میدان کودکان و مؤسسه ی تبلیغ در بادکوبه برای پاسخ گویی به نیازهای ایلات پیرامون بادکوبه.