تأثیر تماشای برنامه های تلویزیون در معلومات عمومی دانش آموزان

عنوانتأثیر تماشای برنامه های تلویزیون در معلومات عمومی دانش آموزان
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانامین, فخرالسادات
متن کامل

بررسی تأثیر تماشای تلویزیون در سطح دانش عمومی دانش آموزان، که به شیوه ی میدانی انجام شده و شامل تهیه ی پرسش نامه، انتخاب گروه نمونه، اجرای تست های هوش و دانش عمومی، استخراج نتایج و ارزیابی تفاوت دانش عمومی گروه های نمونه.