ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ روز ج‍ه‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر

عنوانب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ روز ج‍ه‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
گونهسند
شماره دسترسی۶۰۶ت‌
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۵۱
تاریخ نشر

۱۹آذر۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲۰ ص‌
موضوعحقوق کودک, روز ج‍ه‍انی ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر, روز جهانی حقوق‌ بشر, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ روز ج‍ه‍انی ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر تهیه شده در اداره کل فنی و طرح و برنامه وزارت اطلاعات. این برنامه به منظور معرفی ارزش زمانی و جهانی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تهیه شده است، برای آگاهی بیشتر مردم با حقوق و آزادی‌های خود. در این برنامه ضمن معرفی اهداف و برنامه ها، سازمان هایی که در برگزاری این روز مشارکت می‌کنند معرفی شده‌اند.