ب‍رن‍ام‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ سال تحصیلی ۱۳۴۸-۱۳۴۹

عنوانب‍رن‍ام‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ سال تحصیلی ۱۳۴۸-۱۳۴۹
گونهسند
شماره دسترسی۲۹۶ت‌
فرستندهدانشگاه تهران. دانشکده علوم تربیتی,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۸
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص‌
موضوعدانشکده علوم تربیتی, رشته کتابداری, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

ریز ب‍رن‍ام‍ه‌ واحد درسی ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ دررشته کاتبداری دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌.