بیانات آقای دکتر صدیق وزیر فرهنگ

عنوانبیانات آقای دکتر صدیق وزیر فرهنگ
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

فروردین تا خرداد ۱۳۲۲

شماره

دوره۱۳ ش۱-۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهضمیمه (ص. ۱-۲)
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

سخنرانی وزیر فرهنگ درباره ی اهمیت کار آموزگاران و اینکه چگونه موجبات رشد و تقویت فکری و روحی را فراهم می‌آورند می‌باشد و پیرامون آن توضیحاتی داده شده است .Running sports | シューズ