بچه چطور به دنیا می آید؟(۱۰)

بچه  چطور به دنیا می آید؟(۱۰)
عنوانبچه چطور به دنیا می آید؟(۱۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرهمپتون, بلیک
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۰

شماره صفحهص [۱۰]
وضعیت رنگ

کلاژ

موضوعبچه چطور به دنیا می آید؟, بليك همپتون, تصویر, تصویر کتاب, كتاب مصور, كلا‍ژ, منابع دیداری