بن هور(۲۳)

بن هور(۲۳)
عنوانبن هور(۲۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٣

شماره صفحهص٢٣
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی )

موضوعبن هور, تصویر, تصویر کتاب, كتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل