بن‌مایه

عنوانبن‌مایه
گونهگنج واژه - تزاروس
منابع

فانتزی در ادبیات کودکان، ص ۳۱۸

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

به طور مشخص بن‌مایه اثر، آن کنش‌ها، شخصیت‌ها، موضوع‌هایی است که حرکت داستان از آن ریشه می‌گیرد و به زبان دیگر بن‌مایه‌ها در محدوده گرانیگاه داستان نهفته هستند.