بعضی از مدراس قدیم ایران

عنوانبعضی از مدراس قدیم ایران
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۳۷-۷۳۸
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

معرفی مدرسه های تهران از جمله مدارس رشدیه ، مدرسه شرف ، مدرسه مظفریه ، مدرسه افتتاحیه ، مدرسه علمیه و مدارس دیگر شهر همراه با تاریخ افتتاح و مؤسس آنها از سال ۱۳۱۵ به بعد .Best Nike Sneakers | Nike, adidas, Converse & More